Calendar

Free Julian Assange - Stockholm

The Event

Details in English below! (Updated 2022-03-22)

Försvara yttrandefriheten!

Frige Julian Assange!

Manifestera 26 mars!

Stödkommittén för Julian Assange manifesterar 26 mars kl. 12:15 exakt på Medborgarplatsen.
Det datumet är bestämt sedan lång tid tillbaka.
Polisen ger oss bara 45 minuter.
Och det är ytterst viktigt att protestera i god tid innan inrikesminister Priti Patel i London fattar beslut.
 
Mötet slutar 13:00
 
Man hinner utmärkt väl till Sergels torg till 14:00.
På Facebook:
https://fb.me/e/4e6Bg0xlU
 
Program Medborgarplatsen 12:15
Arne Ruth, chefredaktör DN 16 år, mångårig kulturchef Expressen
Hans-Christian Weinhold, tandläkare, medlem DiEM25 i Sverige
Håkan Julander, poet och skådespelare, läser nyskriven dikt till Assange
Al Burke, förläggare, författare
Kristina Hillgren, psykolog, kommittén
Sigyn Meder, moderator
 
OBS! Senaste nytt!
Högsta domstolen i London avvisar Assanges försvarsadvokaters överklagan av beslutet om utvisning till USA!
Inrikesminister Priti Patel kan fatta beslut om utvisning efter 4 veckor från Högsta domstolens beslut.
Kom och protestera.

Var är rättssäkerheten? Var är pressfriheten? Är det rimligt att Julian Assange, journalist och förläggare, ska sitta fängslad i Storbritanniens Guantánamo, Belmarsh prison.
Han är inte anklagad för någonting, men riskerar att utlämnas till USA. I USA hotar en spionrättegång där Julian Assange anklagas för att ha avslöjat USA:s allvarliga krigsbrott i Irak och Afghanistan, korruption, tortyr och andra brott och riskerar 175 års fängelse.
Detta är synnerligen allvarligt för alla journalister och för oss alla.
Journalister ska avslöja oegentligheter som regeringar vill förtiga. Nu riskerar vanligt journalistiskt arbete att betraktas som och dömas som spioneri.
USA:s 1st Amendment skyddar allas vår rätt att tala.
Om USA:s krigsbrott råder nästan total mediatystnad. Folkrätten ska råda lika vare sig USA eller Ryssland begår krigsbrott.
Om Julian Assange döms för spioneri i USA och skyddet från 1st Amendment åsidosätts, riskerar alla journalister som vill säga sanningen att straffas. Rädsla och självcensur sprider sig och vi ser det redan.
STÄLL UPP 26 MARS FÖR JULIAN ASSANGE, PRESS-OCH YTTRANDEFRIHETEN!
Vi ses på Medborgarplatsen 12:15-13:00.
Det blir korta och rappa tal.
Vi fick endast polistillstånd för denna tid.
Vi kommer att gå till Nej till Nato/Nej till Krig manifestationen efteråt.
 
English:

Programme

Arne Ruth, editor-in-chief of DN 16 years, long-time cultural director of Expressen

Hans-Christian Weinhold, dentist, member/activist DiEM25 in Stockholm

Håkan Julander, poet and actor, reads a newly written poem to Assange

Al Burke, publisher, author

Kristina Hillgren, psychologist, committee

Sigyn Meder, moderator, Swedish Support Committee for Julian Assange

 

NOTE! Latest news!

The Supreme Court in London rejects Assange’s defence lawyers’ appeal against the decision to deport him to the US!

Home Secretary Priti Patel can make a decision on deportation after 4 weeks from the Supreme Court decision.

Come and protest.

Where is the rule of law? Where is the freedom of the press? Is it reasonable that Julian Assange, journalist and publisher, should be imprisoned in the UK’s Guantánamo, Belmarsh prison.

He is not accused of anything, but is at risk of being extradited to the United States. In the US, a spy trial is looming in which Julian Assange is accused of exposing serious US war crimes in Iraq and Afghanistan, corruption, torture and other crimes, and faces 175 years in prison.

This is extremely serious for all journalists and for all of us.

Journalists are supposed to expose irregularities that governments want to conceal. Now ordinary journalistic work is in danger of being regarded and condemned as espionage.

The US 1st Amendment protects everyone’s right to speak.

There is almost total media silence about US war crimes. International law should prevail regardless of whether the US or Russia commits war crimes.

If Julian Assange is convicted of espionage in the US and 1st Amendment protections are overridden, all journalists who want to tell the truth risk being punished. Fear and self-censorship are spreading and we are already seeing it.

STAND UP ON 26 MARCH FOR JULIAN ASSANGE, FREEDOM OF THE PRESS AND FREEDOM OF SPEECH!

See you at Medborgarplatsen 12:15-13:00.

There will be short and snappy speeches.

We only got police permission for this time.

We will go to the No to NATO - No to War demonstration afterwards.

See you there!

Best regards

Hans-Christian +46 76 896 5418
wein@posteo.se

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here.

When
26/03/2022 @ 06:15 - 07:00 EST
Where
Medborgarplatsen @ Stockholm, Sweden
Organizer
Hans-Christian Weinhold Contact
Audience
Public, up to 1000 participants
Event type
Demonstration

Location

Medborgarplatsen

Central on Södermalm, take the Green Line to: Medborgarplatsen