Calendar

Day X is hier - Julian Assange's laatste dag in de rechtszaal

The Event

--- English below ---

Op 20 en 21 februari staat Julian Assange voor de laatste keer voor de rechter in het Verenigd Koninkrijk als zijn team pleit tegen zijn uitlevering aan de VS na 5 jaar in de zwaar beveiligde Belmarsh-gevangenis. Op 20 februari hebben we veel sprekers uitgenodigd om te getuigen over het belang van deze zaak en de zaak Assange, omdat niet alleen zijn toekomst op het spel staat, maar ook die van de persvrijheid.

De Britse regering heeft een besluit genomen over de mogelijke toekomst en het leven van journalist, uitgever en lid van het DiEM25-adviespanel Julian Assange. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft het bevel voor zijn uitlevering aan de Verenigde Staten ondertekend. Actievoerders die de uitlevering proberen tegen te houden, hebben beloofd de strijd op zowel het juridische als het politieke front voort te zetten.

De oprichter van Wikileaks, die de gruweldaden van Amerikaanse en Britse soldaten tegen talloze burgerslachtoffers aan het licht bracht door de "Collateral Murder" video en ander documentair bewijs van oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan te onthullen, riskeert uitlevering aan de VS en mogelijk 175 jaar gevangenisstraf. Dit is de eerste keer dat een journalist wordt beschuldigd van het overtreden van de Amerikaanse spionagewet en een veroordeling kan voor Julian, een Australisch staatsburger, de dood in de gevangenis betekenen. Terwijl Assange draconisch wordt gestraft voor het onthullen van de waarheid, is niemand van degenen die als oorlogsmisdadigers zijn ontmaskerd door de onthullingen van klokkenluiders die door WikiLeaks zijn gepubliceerd, aangeklaagd. Deze onrechtvaardige behandeling van Julian vormt een bedreiging en beperking voor de vrijheid van meningsuiting voor activisten die het systeem uitdagen, en voor de persvrijheid voor journalisten die de waarheid aan de macht willen brengen - allemaal van levensbelang voor een goed functionerende democratische samenleving.

We moeten vandaag vechten voor de vrijlating van Julian Assange. Zijn leven staat op het spel en daarmee de vrijheid van meningsuiting voor alle mensen. We moeten de mensenrechten voor iedereen verdedigen, zoals hij heeft gedaan.

Wat kun jij doen? Teken deze petitie: i.diem25.org/nl/petitions/1
Kom in actie op DontExtraditeAssange.com

Programma

18.00 - Deuren open

18.30 - Start van het programma

We beginnen met een korte video over DiEM25 en de lange strijd voor Assange's vrijheid door middel van protesten, debatten en filmvertoningen. Onze medeoprichter Yanis Varoufakis bezocht Assange onlangs in Belmarsh en was getuige van zijn aftakeling onder de zware omstandigheden waaraan hij wordt blootgesteld.

Onze eerste spreker is Dr. Juan Salmeron die een lezing zal geven getiteld "Van Belmarsh naar Gaza: Assange, Palestina en de oorlog tegen journalistiek".

Daarna hebben we een verbinding met Londen om het laatste nieuws van de eerste dag van Assange's hoorzitting te horen. We maken ook verbinding met een andere DiEM25-actie in Derry, Ierland.

Richard Lahuis presenteert zijn project: 'Valide waarden in relatie tot de politieke vervolging van Julian Assange.'

Vragen aan de sprekers zijn mogelijk tot we sluiten om 21:30 uur. Voor de Q&A hebben we ook Ivana Nenadovic, Coördinator financiën en evenementen bij DiEM25, en onze beleidscoördinator Amir Kiyaei beschikbaar voor vragen.

 

Dr. Juan Salmerón is advocaat, journalist en universitair hoofddocent rechten aan de Haagse Hogeschool. Zijn interesses omvatten intellectueel eigendom, burgerlijke vrijheden en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting.

Richard Lahuis is een onafhankelijke Nederlandse fotograaf die momenteel in Hamburg, Duitsland woont. Hij gebruikt een persoonlijke en intieme benadering om projecten te creëren die de essentie van de mensheid verkennen. Geleid door de wetenschap dat schoonheid de kracht heeft om ons te verenigen, legt zijn werk de nuances van onze gedeelde menselijke ervaring vast.

Utopie serveert voorafgaande aan het evenement een aantal eenvoudige maaltijden die hier kunnen worden gereserveerd: https://www.utopie.nl/home-utopie/grandcafe/maaltijden-reserveren/. Alleen wie reserveert en zich één uur voor aanvang van het programma aan de bar van Utopie meldt kan rekenen op een maaltijd voor aanvang van het programma.

Help ons ondertussen, als je kunt, met het organiseren van deze en toekomstige evenementen en acties voor belangrijke doelen: https://i.diem25.org/donations/to/netherlands

 

---English---

February 20th and 21st Julian Assange will face the court one final time in the UK as his team argues against his extradition to the US after 5 year in the Belmarsh maximum security prison. In the evening of February 20th we will have many speakers testify on the importance of the case of Assange as it is not only his future that is at stake, it is that of the freedom of press.

The potential future and life of journalist, publisher and member of DiEM25 Advisory Panel Julian Assange has been decided by the UK government. Home Secretary Priti Patel signed the order for his extradition to the United States. Campaigners trying to stop the extradition have pledged to continue the fight on both the intertwined legal and political fronts.

The founder of Wikileaks, who exposed attrocities committed by American and British soldiers against countless civilian victims by unveiling the “Collateral Murder“ video, and other documentary evidence of war crimes in Iraq and Afghanistan, faces extradition to the US, and a possible 175 years in prison. This is the first time a journalist is to face charges of violating the US Espionage Act, and conviction could effectively mean death in prison for Julian, an Australian citizen. While Assange is being draconically punished for exposing the truth, not a single one of those exposed as war criminals by whistleblower revelations published by WikiLeaks, has been charged. This unjust treatment of Julian poses a threat and restriction to freedom of expression for activists who challenge the system, and to press freedom for journalists who want to hold truth to power - all vitally necessary for a functioning democratic society to thrive.

We must fight today for the release of Julian Assange. His life is at stake and with it freedom of expression for all people. We must defend human rights for everyone, as he has done.

What can you do already? Sign this petition: i.diem25.org/en/petitions/1
Take actions at DontExtraditeAssange.com

Program

18.00 - Doors open

18.30 - Program starts

We begin with a short video introducing DiEM25 and it's long fight for Assange's freedom through protests, debates, screenings. Our co-founder Yanis Varoufakis visited Assange in Belmarsh recently and witnessed his deterioration in the harsh conditions he's subjected to.

Our first speaker is Dr. Juan Salmeron will give a talk titled "From Belmarsh to Gaza: Assange, Palestine, and the War on Journalism."

We will then have a connection to London to hear the latest of the first day of Assange's hearing. We'll also connect to another DiEM25 action in Derry, Ireland.

Richard Lahuis presents his project: ‘Valid values in relation to the political persecution of Julian Assange.’

Floor is open for questions for the speakers until we close at 21:30. For the Q&A we have also Ivana Nenadovic, the DiEM25 Finance and Events Coordinator, as well as our Policy Coordinator Amir Kiyaei available for questions as well.

 

Dr. Juan Salmerón is an attorney, a journalist, and a senior lecturer in law at the Hague University of Applied sciences. His interests include intellectual property, civil liberties and, in particular, free speech.

Richard Lahuis is an independent Dutch photographer currently living in Hamburg, Germany. He employs a personal and intimate approach to create projects that explore the essence of humanity. Guided by the knowledge that beauty possesses the power to unite us, his work captures the nuances of our shared human experience.

Utopie will serve some simple meals prior to the event, which can be reserved here: https://www.utopie.nl/home-utopie/grandcafe/maaltijden-reserveren/. Only those who make reservations at least one hour before the start of the programme can count on receiving a meal before the start of the programme.

Meanwhile. please chip in, if/what you can, to help us organising this as well as future events and actions for important causes: https://i.diem25.org/donations/to/netherlands

Do you want to be informed of DiEM25's actions? Sign up here.

When
20/02/2024 @ 12:00 - 15:30 EST
Where
Grandcafe Utopie @ Den Haag, Netherlands
Organizer
Amsterdam Collective Contact
Audience
Public, up to 100 participants
Event type
Discussion

Location

Grandcafe Utopie

Waldeck Pyrmontkade 116